Bwoom-Japan
Galerie für traditionelle Kunst aus Japan
Galerie Premium Angebote Versand AGB Impressum

Kogo & Koro Räucherwarenbehältnisse & Räuchergefässe
Kogo
/ Behältnisse
für Räucherware zur Teezeremonie:
Raeucherbehaeltnis Haus im Schnee Japan Wildschwein Raecherwarenbehaeltnis Teezeremonie Raeucherbehaeltnis Votivtafel Shinto Dragon Rauecherwarenbehaeltnis Japan Arita Raecherwarenbehaeltnis Porzellan
Kishiwada Kogo KOG029
Bizen Eber Kogo Toho Kimura KOG020 Raku Kogo EMA
Votivtafel KOG021
Bizen Kogo Drache KOG010 Imari Porzellan Kogo KOG013

Takahashi Shigaraki Japan Raucherwarenbehaeltnis Teezeremonie Koh-Do Jugetsu Moritaka Raeucherbehaeltnis Japan
Behaeltnis fuer Raeucherwaren Chado Mashiko Schlange Raeucherbehaeltnis
Shigaraki Kogo Tanuki Rakusai Takahashi KOG027 Hagi Kogo Toshiyuki Miwa KOG017 Raku Kogo Jugetsu Moritaka KOG025
Oribe Kogo KOG015 Kogo Kanji KOG028

Ohi Karamell Weihrauchbehaeltnis Japan Kogo Imari Arita Japan Rakunyu Yoshimura
Kueken Raeucherrgefaess Teezeremonie Tatsumura Art Silk Rauecherwarenbehaeltnis
Ohi Karamell Kogo KOG014 Imari Kogo KOG018 Raku Kogo Rakunyu Yoshimura KOG030
Kogo Küken KOG016 Seiden-Kogo Shu-Brokat KOG012

Yasuhito Imai Holy Jewel
Iga Kogo Yasuhito Imai KOG031


Koro / Räuchergefässe:
Goma Glasur Loewe Raeuchergefaess Japan Incense Burner Japan Raechergefaess Japan Chado Teezeremonie
Bizen Koro Räuchergefäss KOR013 Hagi Koro Tanga Hirose KOR008 Seto Räuchergefäss KOR006

Raeuchergefaess Koro Kupfer Japan
Raeuchergefaess blau weiss Porzellan
Koro Räuchergefäss Kosai Sano KOR011
Gefäss für Räucherstäbchen KOR010

Koh-Dō Zeremonie:

Gedicht Haiku Japan